REGULAMIN KONKURSU karta Podarunkowa „LEKTURY”

 • 1 Postanowienia ogólne 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „LEKTURY” zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest sklep internetowy https://kartypodarunkowe.online/, którego właścicielem jest spółka ICP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 15/211, 00-842 Warszawa, [A1] wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziała Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151300, REGON: 015304866, NIP: 5213223749, kapitał zakładowy 2.600.000 zł. 
 3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/kartypodarunkoweonline (dalej: „Strona”).
 4. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie od 20.05.2022r.  do 21.05.2022r. do godziny 23:59.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, która posiada własny profil na Facebook (dalej: „Uczestnik”).
 6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 

 • 2 Warunki udziału w Konkursie
 1. Uczestnik odpowiada w komentarzu pod zamieszczonym postem na pytanie zawarte w treści posta: Którą z kart podarunkowych dostępnych na Portalu www.KartyPodarunkowe.online chciałabyś/ chciałbyś otrzymać lub wysłać w prezencie i dlaczego?
 2. Pierwszych 14 osób, które udzielą odpowiedzi na pytania i spełnią kryteria zgłoszenia, otrzymają darmową subskrypcję na ebooki empik go. Subskrypcję uczestnik zobowiązany jest zrealizować do 21.05.2022 r do godziny 23:59
 3. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1. powyżej, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”). Uczestnik może dokonać tylko 1 zgłoszenia w trakcie trwania Konkursu.
 4. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1. powyżej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych: imienia i nazwiska, nazwy użytkownika na Facebook oraz adresu mailowego w celach marketingowych, w tym do realizacji Konkursu oraz akceptacja postanowień regulaminu zamieszczonego na Stronie (dalej: „Regulamin”). 
 5. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w niniejszym regulaminie, Zgłoszenie musi spełniać następujące warunki:
 1.     Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub treści sprzecznych z prawem,
 2.     Nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów;
 3.     Nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz  prawa do ochrony wizerunku.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie nie spełnia      któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z decyzją Organizatora, na zasadach określonych w § 7 ust. 3. i 4. niniejszego regulaminu.
 • 3 Nagroda
 1. Nagrodą w Konkursie jest karta podarunkowa empik go LEKTURY – subskrypcja. 
 2. Nagrodę Uczestnik otrzyma drogą mailową, po zakończeniu i rozstrzygnięciu konkursu, tj. 21.05. 2022 roku o godzinie 9.00. Uczestnik otrzyma informację o wygranej w komentarzu pod postem oraz w aplikacji messenger.
 3. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Kartę Podarunkową Uczestnik musi wykorzystać do 21.05.2022 do godziny 23:59. Po upływie tego terminu wygasa ważność Nagrody. 
 • 4 Rozstrzygnięcie Konkursu
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję.
 2. Komisja przyzna Nagrodę Uczestnikowi, którego Zgłoszenie konkursowe spełni wymogi określone w niniejszym regulaminie i które zostanie uznane za najlepsze pod względem pomysłowości, kreatywności i oryginalności. 
 3. Uczestnik, który nabędzie uprawnienie do Nagrody zwany będzie dalej „Laureatem”.
 4. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata w komentarzu pod postem konkursowym na Facebook. Laureat zobowiązany jest do przesłania poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, nazwa użytkownika Facebook, adres email) na skrzynkę kontakt@kartypodarunkowe.online. Wysłanie Nagrody nastąpi w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o których mowa powyżej.
 5. W przypadku braku możliwości przekazania Nagrody, na skutek podania błędnych danych lub zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie, Laureat traci uprawnienie do odebrania Nagrody.
 6. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w niniejszym regulaminie, osoba ta traci prawo do odebrania Nagrody, a Komisja konkursowa ponownie wyłania Laureata Konkursu.
 • 5 Autorskie prawa majątkowe
 1. Organizator nabywa od Uczestnika, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do pracy konkursowej stworzonej przez Uczestnika na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
 1.     w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania-wytwarzania egzemplarzy utworu w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
 2.     wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
 3.     wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów pracy konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w pkt 1) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 4.     wprowadzenie do pamięci komputera,
 5.     rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji.
 6. Organizator nabywa również prawo na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyżej.
 7. Poprzez przesłanie pracy konkursowej wraz z Zgłoszeniem Konkursowym, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
 1. jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej i w związku z tym posiada do niej wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich.
 2. praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorami w związku z korzystaniem z Organizatora z pracy konkursowej.
 3. zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z pracy konkursowej w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.
 1. Organizator może przenieść nabyte przez niego prawa do Zgłoszenia Konkursowego na osoby trzecie bez zgody Uczestnika.
 • 6 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Portal Facebook NIE jest partnerem Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za jego przeprowadzenie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Dane osobowe są przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
 4. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest możliwe w dowolnym momencie trwania Konkursu, aż do czasu jego rozstrzygnięcia i jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 5. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych należy wysłać na adres mailowy rodo@digitalreload.com
 • 7 Postanowienia końcowe i reklamacja
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i doprecyzowaniem warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 3 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać na adres kontakt@kartypodarunkowe.online 
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, jak i nazwę użytkownika Facebook Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora.PROMOCJI.