Kontakt

Podmiotem odpowiedzialnym za ofertę na www.kartypodarunkowe.online, funkcjonującą pod marką Digital Reload jest:

ICP Polska Sp. z o.o.
Łucka 15/211
00-842 Warszawa

Telefon: + 48 22 337 86 05 w godzinach 8.00 – 16.00
E-Mail: sklep@kartypodarunkowe.online

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000151300
NIP: PL 521-32-23-749
REGON: 015304866
Kapitał zakładowy: 2.600.000,00 zł

Numer konta: 81 1140 1010 0000 5190 4300 1001

Informacje na temat rozwiązywania sporów online: Komisja Europejska stworzyła platformę internetową służącą do internetowego rozstrzygania sporów. Platforma służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zakupu online. Klient może wejść na platformę pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

ICP Polska Sp. z o.o. nie jest ani zainteresowana, ani zobowiązana do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisjami arbitrażu konsumenckiego.