Regulamin sklepu

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z serwisu internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w serwisie internetowym, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez www.kartypodarunkowe.online

1 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Właściciel Sklepu – spółka ICP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 15/211, 00-842 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziała Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151300, REGON: 015304866, NIP: 5213223749, kapitał zakładowy 2.600.000 zł, adres email:   kartypodarunkowe@digitalreload.com
 2. Sklep – Sklep internetowy www.kartypodarunkowe.online, który prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie Regulaminu;
 3. Regulamin – Regulamin Sklepu internetowego będący integralną częścią Umowy, regulujący zasady i warunki zamawiania przez Klienta Kart Podarunkowych za pośrednictwem Internetu w ramach Sklepu;
 4. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, na mocy której Właściciel Sklepu zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Karty Podarunkowej i wydać mu ją, a Klient zobowiązuje się Kartę Podarunkową odebrać i zapłacić Właścicielowi Sklepu cenę;
 5. Klient – (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (ii) osoba prawna; albo (iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Sklepu, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę.
 6. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu dostępnego na Stronie internetowej;
 7. Odbiorca Karty Podarunkowej – osoba fizyczna lub prawna niebędąca Klientem, która w zamówieniu złożonym przez Klienta została wskazana jako adresat zamówionej Karty Podarunkowej;
 8. Strona internetowa – www.kartypodarunkowe.online
 9. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.);
 10. Dzień roboczy –  każdy dzień powszedni, z wyłączeniem sobót oraz dni określanych jako ustawowo wolne od pracy;
 11. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, ze zm.).
 12. Voucher – bon towarowy, tj. dokument na okaziciela o określonej wartości nominalnej, uprawniający do bezgotówkowego zakupu towarów lub usług pochodzących z oferty Sklepu, Vouchery są dystrybuowane pod postaciami:
 • e-voucher – karta w postaci elektronicznej przesyłany na adres mailowy wskazany przez Klienta;
 • Kupon Podarunkowy – karta w postaci fizycznej karty lub wydruku, gotowy do wręczenia, zamówiony za pośrednictwem Sklepu, dostarczany przesyłką kurierską lub pocztową (listem poleconym) na dowolnie wybrany adres.
 1. Multikarta – dokument na okaziciela o określonej wartości nominalnej, w postaci fizycznej lub elektronicznej, uprawniający do wymiany w Sklepie na jeden lub kilku określonych Voucherów.
 2. Karta Podarunkowa – produkt przedpłacony w postaci bonu towarowego na okaziciela, sprzedawany, który można nabyć w Sklepie pod postacią Multikarty lub Vouchera.
 3. Dowód Płatności – paragon fiskalny, nota księgowa lub wyciąg z konta bankowego, potwierdzenie płatności.
 4. Wydawca – podmiot dostarczający na rzecz Klienta dany produkt bądź usługę, do jakiej uprawnia Voucher.
 5. Dział Dbałości o Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom i Klientom. Kontakt z Działem Dbałości o Klienta możliwy jest drogą telefoniczną lub e-mailową. Pracujemy pn. – pt.: 8.00 – 16.00, Telefon: +48 22 337 86 05, email: sklep@kartypodarunkowe.online

2 Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto – zawierają podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w chwili nabycia, wyrażonymi w PLN.
 3. Karty Podarunkowe dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Zdjęcia mają charakter poglądowy, zamawiany Karta Podarunkowa może nieznacznie różnić się od prezentowanych wzorów.
 5. Strony Umowy są bezwzględnie zobowiązane do stosowania się do postanowień Regulaminu.
 6. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie internetowej.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy KC
 8. Do korzystania z Serwisu internetowego za pośrednictwem Internetu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep: (i) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (ii) dostęp do poczty elektronicznej; (iii) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (iv) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (v) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3 Warunki zakupu

 1. Sprzedaż Kart Podarunkowych odbywa się za pośrednictwem Sklepu znajdującego się na Stronie internetowej.
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na Stronie internetowej. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów KC, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonej Karty Podarunkowej. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep, z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 3 oraz 5 Regulaminu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Kart Podarunkowych oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed datą ich wejścia w życie.
 5. Dla Klienta i Sklepu wiążące są informacje zawarte na Stronie internetowej przy kupowanej Karcie Podarunkowej w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka karty, jej cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.

4 Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta. W przypadku gdy zamówienie ma być zrealizowane (przesłane) do Odbiorcy Karty Podarunkowej, Klient jest zobowiązany podać także jego niezbędne dane.
 2. W przeciągu 24 godzin (Dni robocze) od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
 3. Sklep zastrzega, że jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym m. in. w następujących przypadkach:
 • gdy nie posiada danej Karty Podarunkowej na stanie (w magazynie);
 • w ofercie znajdującej się na Stronie internetowej zamieszczono błędny opis Karty Podarunkowej lub podano niewłaściwą cenę;
 • Klient podał niewłaściwe lub nieprawdziwe dane i nie jest możliwa jego weryfikacja;
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Sklep przekaże informację o stanie zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail lub poinformuje telefonicznie na numer podany przez Klienta, proponując Klientowi możliwość:
 • anulowania całości zamówienia;
 • anulowania zamówienia w części.
 1. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.
 2. Sklep ma prawo anulować zamówienie w każdym czasie i odmówić jego realizacji, jeżeli na skutek wewnętrznej weryfikacji złożonego i opłaconego zamówienia, zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności zamawiającego, w szczególności, gdy zamówienie zostało złożone z adresów e-mail lub domen uznanych przez Sklep za niewiarygodne.
 3. Sklep prześle Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, tj. poprzez dostarczenie potwierdzenia na adres mailowy podany przez Klienta.
 4. Sklep prześle Klientowi również potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy w sposób wskazany w pkt 7 powyżej.

5 Płatność

 1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
 • tradycyjny przelew na konto prowadzone przez: mBank S.A. nr konta: 81 1140 1010 0000 5190 4300 1001(przedpłata);
 • Planet Pay sp. z o.o.  (szybkie przelewy);
 • Multikarta 7 życzeń.
 1. Po wyborze przelewu bankowego (szybkie płatności) jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Planet Pay sp. z o.o., przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Planet Pay sp. z o.o. jako agenta rozliczeniowego.
 2. Ceny przesyłki określone są w cenniku dostaw dostępnym na stronie internetowej firmy wysyłkowej.
 3. Sklep wystawia fakturę VAT lub notę księgową dokumentującą dokonany zakup w zależności od rodzaju Karty Podarunkowej.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Karta Podarunkowa zamówiona znajduje się na magazynie lub u dostawców Sklepu. W przeciwnym wypadku Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia). Treść §4 stosuje się odpowiednio.
 5. Termin płatności za złożone zamówienie, w przypadku wyboru przelewu tradycyjnego, jako metody płatności, wynosi 7 Dni roboczych. Po upływie tego terminu złożone zamówienie jest anulowane, a Karta Podarunkowa będąca przedmiotem zamówienia wystawiany jest ponownie na sprzedaż.

6 Wysyłka Karty Podarunkowej

 1. Dostępne w Sklepie metody dostawy Kart Podarunkowych są uzależnione od postaci produktu i w przypadku :
 • kart w postaci elektronicznej jest to – plik PDF lub arkusz z listą kodów – wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Do prawidłowego odczytu pliku PDF wymagana jest instalacja aktualnej wersji programu Adobe Reader;
 • karty w postaci fizycznej są wysyłane za pośrednictwem firm wysyłkowych:
  • kuriera – Doręczenie trwa zwykle do 2 Dni roboczych. Czas ten może się jednak wydłużyć z przyczyn niezależnych od Sklepu, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą wiadomości mailowej;
  • Poczty Polskiej – Doręczenie trwa zwykle 4 Dni robocze. Czas ten może się jednak wydłużyć z przyczyn niezależnych od Sklepu, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą wiadomości mailowej.
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu. Do czas braku zaksięgowania wpłaty Sklep nie podejmie jakichkolwiek czynności związanych z realizacją zamówienia.
 2. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. Nie ma możliwości zmiany adresu po dokonaniu wpłaty. W razie podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 3. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką Kart Podarunkowych określone są w regulaminach firm kurierskich, pocztowych i Poczty Polskiej.
 4. Brak odebrania przesyłki i zwrot zamówienia do nadawcy skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki oraz kosztami ponownego jej wysłania.
 5. Koszty transportu zależą od wyboru firmy dostarczającej przesyłkę i jej cennika.
 6. W chwili odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

7 Prawo odstąpienia

 1. Konsument, który zakupił Kartę Podarunkową ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki lub zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Właściciela Sklepu, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Karty Podarunkowej niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Zwrócona Karta Podarunkowa powinna być kompletna, w stanie nienaruszonym, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi konsument. Jeśli konsument odesłał zwracaną Kartę Podarunkową w inny sposób niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji konsumenta przez Właściciela Sklepu, z zastrzeżeniem ust. 5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej Karty Podarunkowej lub do czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 Ustawy Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy – zakupu Karty Podarunkowej, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela Sklepu o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Przez rozpoczęcie spełnienia świadczenia, o którym mowa w zd. 1 należy rozumieć odbiór Karty Podarunkowej.

8 Zwroty i reklamacje

 1. Wszystkie Karty Podarunkowe oferowane przez Sklep są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Preferowanym i podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest złożenie jej bezpośrednio właściwego do Wydawcy Karty Podarunkowej.
 3. Właściciel Sklepu odpowiada wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami KC. Wyłącza się postanowienia z ust. 2 zd. 1 w stosunku do pozostałych Klientów.
 4. Właściciel Sklepu nie udziela gwarancji na towary i usługi zakupione za pośrednictwem Voucherów w sklepach Wydawców i u innych podmiotów, ani też nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, zgodność z prawem ani żaden inny aspekt towarów lub usług nabytych za pośrednictwem Vouchera zamówionego poprzez Sklep.
 5. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Karty Podarunkowej przechodzi na Klienta w momencie wydania mu produktu przez Właściciela Sklepu lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Klient samodzielnie określił przewoźnika produktu, a Właściciel Sklepu nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Klienta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.
 6. Reklamacji produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Właściciela Sklepu o niezgodności Karty Podarunkowej z Umową oraz odesłanie do Sklepu reklamowanego produktu wraz z opisem niezgodności. Do reklamowanej Karty Podarunkowej zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 7. Właściciel Sklepu ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu Karty Podarunkowej wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Vouchera, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty dostaw ponosi Właściciel Sklepu.
 9. Zaleca podanie w opisie reklamacji:
 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 • żądania sposobu doprowadzenia Karty Podarunkowej do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9 Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą umieszczone w bazie ICP Polska Sp. z o.o. oraz  przetwarzane dla celów zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest ICP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 15/211, 00-842 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151300, REGON: 015304866, NIP: 5213223749, kapitał zakładowy 2.600.000 zł,
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji zamówienia.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez Sklep.
 5. Dane osobowe odbiorcy Karty Podarunkowej zostały przekazane do Administratora przez kupującego Kartę Podarunkową oraz mogą obejmować następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy, nr telefonu.
 6. Dane odbiorcy Karty Podarunkowej będą przetwarzane w powyżej wskazanym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w zw. z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, przez który należy rozumieć konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji umowy sprzedaży Karty Podarunkowej zawartej pomiędzy Administratorem a kupującym.
 7. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres trwania umowy i realizacji zamówienia oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy i realizacji zamówienia.
 8. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klient ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 10. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Klient jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji zamówienia. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera również Polityka prywatności Sklepu.

10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Użytkowników będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phporaz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11 Newsletter

  1. Usługa Newsletter jest udostępniania przez ICP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 15/211, 00-842 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziała Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151300, REGON: 015304866, NIP: 5213223749, kapitał zakładowy 2.600.000 zł.
  2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, Sklep wysyła informację w formie elektrornicznej (e-mail), zwany dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
  4. Newsletter zawiera: informacje o aktualnej ofercie Sklepu, nowościach w ofercie, aktualnych promocjach lub inne wiadomości dotyczące Sklepu i oferowanych przez Sklep lub podmioty współpracujące ze Sklepem produktów lub usług.
  5. Zamówienie i skorzystanie z usługi Newsletter następuje wyłącznie w przypadku dokonania przez Użytkownika czynności rejestracyjnych poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika na stronie www.kartypodarunkowe.online.
  6. Adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy e-mailingowej Sklepu i będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletteru oraz innych informacji handlowych.
  7. Korzystanie z Newsletteru oraz zawartych w nim treści dozwolone jest wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, jak również zgodnie z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który jest wysyłany Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.
  9. W celu rezygnacji z Newsletteru Użytkownik powinien kliknąć na link (łącze) umieszczony w stopce otrzymanego Newsletteru.
  10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie internetowej www.kartypodarunkowe.online

12 Multikarta

 1. Wydawcą Multikarty jest Właściciel Sklepu – ICP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Multikarta jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty zakupu i podlega wymianie tylko określone w niej rodzaje Voucherów, dostępne w ofercie Sklepu. Po okresie ważności Multikarta przepada.
 3. Multikartę można wymienić na określony Voucher, poprzez podanie jej nr w momencie realizacji zamówienia Vouchera.
 4. Przy realizacji Multikarty, jej wartość nominalna ulegnie obniżeniu o wartość zamówienia oraz o ewentualne koszty dostawy. W sytuacji, gdy wartość zamówienia wraz z ewentualną dostawą jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy. Użytkownik może posługiwać się Multikartą wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do niej lub do upływu terminu jej ważności.
 5. Nominał Multikarty wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną wartość nominalną Voucherów, na które Użytkownik może wymienić Multikartę.
 6. Multikarta może być wykorzystana wyłącznie na wymienienie jej na określone w niej  rodzaje Voucherów, nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części, nie są na nią także naliczane odsetki, ponadto nie podlega zwrotowi, również w przypadku niezrealizowania jej w okresie ważności.
 7. Multikarta jest dokumentem na okaziciela i może być swobodnie przekazywana osobom trzecim.
 8. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Vouchera wymienionego za Multikartę, zwrot płatności nastąpi w formie Multikarty.
 9. Wykorzystanie Voucherów wymienionych za Multikartę odbywa się zgodnie z zasadami i warunkami określonymi przez Wydawcę danego Vouchera.

13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie internetowej.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.