Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU kartypodarunkowe.online

SPIS TREŚCI:

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.      PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3.      CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE

4.      ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE

5.      DANE OSOBOWE ODBIORCY KARTY PODARUNKOWEJ

6.      PROFILOWANIE  W SKLEPIE

7.      PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

8.      INSTRUKCJA DOTYCZĄCA LOGOWANIA SIĘ DO KONTA PRZY UŻYCIU INNEJ PLATFORMY (FACEBOOK)

9.      COOKIES  W SKLEPIE I ANALITYKA

10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1)     POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.      Niniejsza polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

2.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest ICP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Łucka 15/211, 00-842 Warszawa); której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151300, NIP: 521-32-23-749, REGON 015304866, o kapitale zakładowym w wysokości 2 600 000 PLN, adres poczty elektronicznej: rodo@digitalreload.com oraz numer telefonu: (+48) (22) 337 83 37– zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie właścicielem Sklepu.

3.      Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. Oficjalny tekst RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

4.      Korzystanie ze Sklepu, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

a.     zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach
i w zakresie wskazanym na Stronie internetowej Sklepu oraz w Regulaminie i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy albo innej umowy z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na Stronie internetowej Sklepu oraz w Regulaminie;

b.     obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5.      Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a.     przetwarzane zgodnie z prawem;

b.     zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c.     merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d.     przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

e.     przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6.      Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7.      Na Stronie Internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, nie odpowiadamy ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

8.      Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sklep, Regulamin) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie lub w niniejszej polityce prywatności dostępnych na Stronie internetowej Sklepu.

2)      PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
1.      Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a.     osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b.     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c.     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d.     przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.      Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 niniejszej polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
3)      CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE
1.      Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika w Sklepie. 
2.      Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez następujący okres:  

Cel przetwarzania danych
Podstawa prawna przetwarzania danych
Okres przechowywania danych
Wykonanie Umowy lub innej umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Marketing
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze Strony internetowej Sklepu i zapewnienie jej prawidłowego działania
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą,
z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie celem poprawy funkcjonowania Sklepu i jego usług.
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą,
z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

4)      ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE
1.      Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym dla prawidłowego świadczenia przez Administratora usług elektronicznych oraz realizacji Rezerwacji, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2.      Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
3.      Dane osobowe Użytkowników Sklepu mogą być przekazywane przez Administratora następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a.       przewoźnicy/spedytorzy/brokerzy kurierscy – w przypadku Użytkownika, który dokonuje zakupu w Sklepie Karty Podarunkowej dostarczanej w postaci fizycznej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Karty Podarunkowej.
b.       podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Użytkownika.
c.       dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie
w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
d.       dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5)     DANE OSOBOWE ODBIORCY KARTY PODARUNKOWEJ

1.     Dane osobowe odbiorcy Karty Podarunkowej zostały przekazane do administratora przez kupującego Kartę Podarunkową oraz mogą obejmować następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu, adres korespondencyjny.

2.     Dane odbiorcy Karty Podarunkowej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w zw. z prawnie uzasadnionym interesem administratora, przez który należy rozumieć konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji umowy sprzedaży Karty Podarunkowej zawartej pomiędzy administratorem a kupującym.

3.     Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

  • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną,
  • upływu okresu przewidzianego w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży,
  • wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.


6)      PROFILOWANIE W SKLEPIE
1.      Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
2.      Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Kupna lub Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie może być np. przyznanie        Użytkownikowi rabatu, przesłanie mu kodu rabatowego, przypomnienie
o niedokończonych działaniach lub porzuconym koszyku, przesłanie propozycji Karty Podarunkowej, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też oferty i dokonać zakupu w Sklepie.
3.      Profilowanie w Sklepie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu, np. na podstawie historii kupowanych Kart Podarunkowych albo poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych na stronie Sklepu. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. ofertę czy kod rabatowy.
4.      Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
7)      PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1.      Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
2.      Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3.      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest PUODO.
4.      Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.      W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

8)     INSTRUKCJA DOTYCZĄCA LOGOWANIA SIĘ DO KONTA PRZY UŻYCIU INNEJ PLATFORMY (FACEBOOK)

W przypadku logowania się do konta na stronie KartyPodarunkowe.Online za pośrednictwem innej platformy (FACEBOOK) – weryfikującej i uwierzytelniającej Użytkownika – otrzymujemy dane osobowe Użytkownika od podmiotów udostępniających taką usługę. Otrzymujemy od nich następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, data urodzenia, login generowany automatycznie.

Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego konta ze strony, co będzie wiązało się z zaprzestaniem przetwarzania jego danych osobowych, w tym danych uzyskanych od platformy udostępniającej te dane, w związku z prowadzeniem weryfikacji i uwierzytelniania Użytkownika (FACEBOOK).

Usunięcie danych/konta może nastąpić po wystosowaniu odpowiedniego żądania do pracownika Działu Obsługi Klienta poprzez wysłanie takiej informacji na adres mailowy sklep@kartypodarunkowe.online lub telefonicznie pod nr + 48 22 337 86 05.

9)      COOKIES W SKLEPIE I ANALITYKA
1.      Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Sklep). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
2.      Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu, można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:
Ze względu na ich dostawcę:

1)  własne (tworzone przez stronę Sklepu Administratora) oraz

2)  należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu:

1)  sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz

2)  stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)
Ze względu na cel ich stosowania:

1)niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu),

2)funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu do preferencji osoby odwiedzającej stronę),

3)analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu),

4)marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu, takich jak portale społecznościowe)

 

3.      Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących konkretnych celach:
Cele stosowania plików Cookies w Sklepie
identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie
i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
zapamiętywania Kart Podarunkowych dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)
zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy i ankiet w Sklepie (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)
remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe
w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe) 

4.      Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu jest możliwe w następujący sposób:
W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”
W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”
W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
w przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”
Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/  lub:  https://www.cookie-checker.com/ 

5.      Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Kart Podarunkowych w elektronicznym koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
6.      Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
7.      Administrator może korzystać w Sklepie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu i analizie ruchu w Sklepie. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
8.      Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
10)      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Administratora.